Home

Sứ mệnh: Mang kiến thức kiểm soát nội bộ thế giới áp dụng phù hợp với mô hình doanh nghiệp tại Việt Nam

Tầm nhìn: Trở thành nơi trao đổi và nghiên cứu về lĩnh vực kiểm soát nội bộ hàng đầu Việt Nam

Liên hệ với chúng tôi:

Emai: cadafi@cabihouse.com
Mobile: +84 888 43 03 03
YahooID: ca_dafi@yahoo.com.vn

Giá trị cốt lõi (Our Core-Value):

Cam kết: Chúng tôi chia sẻ lòng quyết tâm hoàn thành một cách xuất sắc tất cả những gì chúng tôi cam kết thực hiện.

Sáng tạo: Chúng tôi hỗ trợ và trao quyền cho nhân viên phát huy tính sáng tạo, đổi mới và không ngừng cải tiến.

Nhân văn: Chúng tôi khuyến khích sự tôn trọng tính nhân văn ở mỗi cá nhân và ở mỗi khía cạnh kinh doanh của mình.

Khiêm tốn: Chúng tôi nhận thức rõ trách nhiệm của mình đối với việc thúc đẩy sự phát triển bền vững.


Join us with

1,391

other users who share your interest

Sign Up

This is our store for domestic demand — If you would like to buy things from our website and ship outside Vietnam, please contact us via email: sales@cabihouse.com. Thanks. Dismiss